รับวิเคราะห์ข้อมูล,รับวิเคราะห์ SPSS EVIEW/ STATA LISREL และ AMOS ,รับทำวิจัยตลาด วิจัยการเงิน วิจัยและวินิจฉัยองค์กร

รับวิเคราะห์ข้อมูล,รับวิเคราะห์ SPSS EVIEW/ STATA LISREL และ AMOS ,รับทำวิจัยตลาด วิจัยการเงิน วิจัยและวินิจฉัยองค์กร ด้วยมืออาชีพ งานด่วน เร่งได้ ถูกต้อง รวดเร็ว ราคายุติธรรม 081-110-2133
DATA SERVICE CENTER
SPSS LISREL / AMOS
EVIEW / STATA

วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวิจัย
รับวิเคราะห์ SPSS
EVIEW / STATA
LISREL / AMOS

เชี่ยวชาญโปรแกรมวิจัยทุกโปรแกรม ทั้งโปรแกรมพื้นฐานอย่าง SPSS/R จนถึงขั้นสูงอย่าง LISREL/AMOS รวมทั้งโปรแกรม EVIEW/STATA ที่เฉพาะเจาะจงกับงานวิจัยทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา

รับวิเคราะห์ SPSS —> เขียนและจัดผลการศึกษา —> …One Stop Service

จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและเศรษฐกิจ
(Financial Information and Analysis)

สำหรับ EVIEW และ STATA เชี่ยวชาญ ทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์การเงิน มีประสบการณ์ วิจัยทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ที่ใช้แบบจำลองต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี

รวมถึงงานสังคมศาสตร์อื่น ๆ เช่น บริหารธุรกิจ (การจัดการ การตลาด Logistics and Supply Chain Management บริหารความเสี่ยง เป็นต้น )

รัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน

งานด่วน งานเร่งภายใน 24 ชั่วโมง
(รวมส่วนของเก็บแบบสอบถาม+Coding ใน SPSS)

ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ติดต่อ คุณบอส : 081-110-2133
(ระหว่างเวลา 13.000 – 20.00 น.)

bangkokresearch@hotmail.com
spssforresearch@hotmail.com
eviewforresearch@hotmail.com
lisrelforresearch@hotmail.com

ทีมแรก และ ทีมเดียว ที่ให้บริการวิเคราะห์ครอบครอบทุกโปรแกรม

SPSS / R
AMOS LISREL
EVIEW LIMDEP STATA MINITAB
SAS

รับสอนการวิเคราะห์ SPSS
(เฉพาะการวิเคราะห์การวิเคราะห์ขั้นสูง Multivariate Analysis)

เพื่อประกอบงานวิชาการ งานวิจัย
ดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และภาคนิพนธ์

แก้ไข อธิบายอย่างละเอียด
โดยนักวิจัยระดับปริญญาเอกและโท
ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทั้งไทยและอังกฤษ

รับสืบค้นข้อมูล สถิติและตัวเลขต่าง ๆ (ข้อมูลอนุกรมเวลา)
รับเก็บแบบสอบถามพร้อมลงรหัส (Coding)
พร้อมให้คำปรึกษาการเขียนผลการศึกษาที่ถูกต้อง
ตรงตามหลักการวิชาการและรูปแบบที่ได้รับความนิยม

รับวิเคราะห์ SPSS ทั้งการวิเคราะห์ในระดับต้น และการวิเคราะห์ขั้นสูง (Multivariate Analysis) เช่น Factor Analysis , Cluster Analysis , Logit and Probit เป็นต้น
รับลงรหัส (Coding) ใน SPSS สำหรับลูกค้าที่เก็บแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว
รับเขียนผลการศึกษา ที่ได้จาก การวิเคราะห์ SPSS เช่น จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางความถี่และร้อยละ (Descriptive Analysis) ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานต่าง (Hypothesis Testing)
บริการให้คำปรึกษาด้านการเลือกใช้สถิติ ที่ใช้ การวิเคราะห์ด้วย SPSS ทุกขั้นตอน
วิจัยที่ใช้ การวิเคราะห์ SPSS

วิเคราะห์ได้ทั้ง SPSS
LISREL/AMOS และ
EVIEW/LIMDEP/STATA

ทุกแบบจำลอง (Model) แบบจำลองเก่า ใหม่
ง่าย ยาก ซับซ้อน แค่ไหน

เราทำได้ในเวลาที่ท่านต้องการ

รับวิเคราะห์ SPSS , ประมวลผล SPSS , เขียนผลที่ได้จากการวิเคราะห์ SPSS (Result , Findings)
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่(Frequency) , ร้อยละ (Percentage) , ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :S.D.) เป็นต้น
การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-Test , F-Test(ANOVA) , Chi-Square เป็นต้น
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ อย่างง่าย ได้แก่ การวิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Moment Correlation Coefficient)
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดี่ยว (Single Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะห์แบบจำแนกกลุ่ม ได้แก่ Cluster Analysis และ Discriminant Analysis
การวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้แก่ Factor Analysis
การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบโลจิสติกส์ (Binary and Multinomial Logistic Regression Analysis)
การพยากรณ์ (Forecasting)
การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม(เครื่องมือ)
ให้คำปรึกษาการใช้สถิติ และ การใช้โปรแกรม SPSS ทุกขั้นตอน

รับวิเคราะห์ LISREL , รับวิเคราะห์ AMOS
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Factor Analysis
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) และ
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)

โดยมืออาชีพ
เชี่ยวชาญวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
แก้ไขงานที่มีปัญหา

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
คุณภาพคุ้มราคา ภายในเวลาที่ท่านกำหนด

You might also enjoy

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท รีเสิร์ซเชอร์

หยุดยาวนี้ ไม่ต้องปวดหัว!
หยุดยาวนี้ ไม่ต้องปวดหัว!

มีใครกังวลกับงานของตัวเองในช่วงวันหยุดยาวนี้บ้างคะ? มีแพลนเที่ยวกับครอบครัว มีธุระต้องทำ แต่ก็ติดปัญหา ทำงานไม่ทัน ไม่มีเวลา ไปต่อไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเล่มวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ

หยุดยาวไหน ๆ ก็เที่ยวแบบสบายใจ แค่ฝากงานไว้กับเรา!
หยุดยาวไหน ๆ ก็เที่ยวแบบสบายใจ แค่ฝากงานไว้กับเรา!

หมดกังวลกับงานที่ต้องจัดการในช่วงวันหยุด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าระดับป. ตรี โท เอก พนักงาน รวมถึงองค์กร เตรียมตัวไปพักผ่อนอย่างมีความสุขดีกว่าไหมคะ สอบถาม/ประเมินราคา แอดและทักไลน์ของเราเลย

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย